+

«Εφαρμόζοντας το EFT σε Τραύματα Δεσμού: Η μέθοδος AIRM» το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο του EFT