+

«Τραύμα και EFT: εφαρμογή σε Άτομα (EFIT) και σε Ζευγάρια» – Δουλεύοντας το Τραύμα μέσω της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας σε Άτομα και σε Ζευγάρια (EFIT and EFCT)